Programy SVP

Programy pro děti v rámci AMBULANTNÍ PÉČE

Dětská terapeutická skupina

Dětská terapeutická skupina je určena dětem, které se například hůře začleňují do kolektivu, obtížně řeší vrstevnické vztahy, mají potíže s navazováním kontaktu s vrstevníky, vykazují problémové chování v rodině i na veřejnosti. Skupina se schází v odpoledních hodinách 1x týdně, setkání jsou plánována na 90 minut. Při setkáváních jsou u dětí nedirektivně navozovány prožitky, a to formou rozhovorů, her a tvůrčích činností (hudba, dramatizace, pohyb, výtvarné činnosti). Setkávání jsou zaměřena na rozpoznání problémů, na vzájemnou spolupráci ve skupině, práci na sobě, přestavbu návyků v chování apod. Pro děti je to možnost najít a poznat nové přátele, setkávat se v bezpečném a podnětném prostředí. Skupinová práce s dětmi je neoddělitelně spojena také s prací s rodiči. Dětská setkání budou tak vždy doplněna také setkáními s rodiči (rodinnými příslušníky).

Prázdninový výjezd

V době letních prázdnin je pod vedením odborných vychovatelů, speciálních pedagogů a psychologa realizován pobytový výjezd pro jednu skupinu klientů střediska výchovné péče (to je max. 8 dětí), jehož náplní jsou sportovní aktivity, turistika, hry v přírodě a další prázdninové relaxační činnosti.

Programy pro děti během POBYTOVÉ PÉČE

Terapeutické skupiny dětí na internátním pobytu

V programu pobytu jsou zařazeny terapeutické skupiny. Pracujeme na nich s atmosférou ve skupině, aby se děti cítily na pobytu dobře, se vztahy mezi dětmi. Bezpečným způsobem se věnujeme osobním tématům jednotlivých dětí. Skupiny probíhají formou zážitkové pedagogiky a her, učení s prožitkem, jsou pro děti zábavné a dostatečně atraktivní. Aktivity podporují zpětné vazby mezi účastníky, vedou je k uvědomění stereotypu svého chování a učení se novým strategiím.

Rodičovská setkání na pobytu

Setkání rodičů s psychologem a pedagogy internátního oddělení SVP jsou součástí pobytu dětí. Jejich účelem je bližší kontakt rodičů s děním na pobytu a lepší seznámení se zařízením. Druhým cílem je pomoc rodičům ve výchově a společné zamyšlení se nad oblastmi, jejichž změna může pomoci rodičům zlepšit vztah s dětmi, nastavit přirozené hranice, ujasnit si kompetence, rozvinout komunikaci a překlenout obtížná období. 

 

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.