Činnost ústavu


Výchovný ústav

Zaměřuje se na reedukaci absolventů základních, speciálních základních škol a výchovných zařízení, včetně jejich přípravy na život v běžné společnosti. 

 
Dětský domov se školou

Rozdělení klientů do výchovných skupin umožňuje efektivní individuální i skupinové působení na schopnost adaptace v novém prostředí, upevnění základních sebeobslužných návyků, obnovení způsobilosti v sociální komunikaci a stratifikaci, vytváření mechanismů sebeovládání a empatie, včetně získávání nových řemeslných, technických, jazykových, sportovních i společenských dovedností.


Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s poruchami chování. Zaměřujeme se na diagnostiku a nápravu výchovných problémů a negativních projevů chování. Služby střediska jsou určeny žákům a studentům, kteří navštěvují školská zařízení. Pomoc poskytujeme kromě dětí a mladistvých také rodičům a pedagogům. K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří školní problémy v rodině, osobní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. Služby jsou poskytovány ambulantně nebo formou dobrovolného internátního pobytu.


Základní škola

Pracuje především se žáky, kteří neuspěli v předchozím zařazení na základních a speciálních školách. U těchto žáků byly kromě poruch chování diagnostikovány dysgrafické, dyslektické, dysortografické a další specifické poruchy učení. 


Střední škola

Nabízí dvouleté a tříleté učební obory především pro vlastní absolventy základní školy, ale i pro žáky z jiných výchovných zařízení.


Školní jídelna

Poskytuje celodenní stravování učňům z pracoviště Slovanská a obědy pro žáky a studenty základních a středních škol v okolí.

 

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.